مشخصات مجوز نشریه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام نشریه : Superior Science

شماره مجوز: 68100

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: بابک هوشیار

زمینه رسانه: پزشکی

گرایش: تخصصی

تاریخ صدور مجوز: 1383/06/05

دوره انتشار : دوماهنامه

گستره توزیع: سراسری

ISSN: 2322-486X

 
 
 
...